تماس با ما

حیات جدیدی جان میگیرد،,

ذات حیات تغییر مییابد!

پروژه جدید بدون آلترناتیو حیات مدرن دورو بیگ تپه، یک زندگی آسوده را بهمراه زیبائی صاف طبیعت به شما ارائه میدارد.
به منظره ای که درون شما را دلگرم کرده، معماری حاوی ظرافت کار در هرجزئیات، اماکن رفاهی ادغام شده با فضای طبیعی، به یک زندگی بی نظیر در دورو بیگ تپه دعوت میشوید.

احیاء کردن مجدد حسرت ها