تماس با ما

در باره پروژه

برای انتخاب دچار مشکل نشوید!

موقعیت

موقعیت

برای انتخاب دچار مشکل نشوید!

 

دورو بیگ تپه با موقعیت استراتژیک و بی نظیر خود، یک زندگی طبیعی آمیخته با اماکن سبز را ارائه داشته و در مرکز زندگی قرار دارد.

دانشگاه اوفوک

دانشگاه اتلم

دانشگاه حاجی تپه

دانشگاه بیلکنت

دانشگاه فنی خاورمیانه

کالج تد

بیمارستان لوزو

بیمارستان شهرستان بیلکنت

همچنان دورو بیگ تپه با موقعیت خود در نزدیک مرکز خریداری پانورا و گوردیان واقع میباشد.